ส่งเสริมกิจการนักเรียน

กิจกรรมรอบรั้ว ดว.งานสภานักเรียนวิชาการส่งเสริมกิจการนักเรียน

รับน้องเชิงสร้างสรรค์แนวใหม่ แบบค่ายคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดอกคำใต้วิทย

Read More
กิจกรรมรอบรั้ว ดว.ส่งเสริมกิจการนักเรียน

คณะครูโรงเรียนดอกคำใต้ เข้ารับการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบออนไลน์

29 ตุลาคม 2564 นายปิ

Read More