รับน้องเชิงสร้างสรรค์แนวใหม่ แบบค่ายคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดงานปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 แนวใหม่เชิงสร้างสรรค์ร่วมจัดค่ายคิดวิเคราะห์ กำหนดระยะเวลา ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 นายปิยะ ใจชุ่ม

Read more

📣 โหวตให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ที่ จ.เชียงใหม่ 🎊🎉

📣 ร่วมโหวตให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมของเราที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อจะไดเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศต่อไป 🎊🎉

Read more

ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ โรงเรียนดอกคำใต้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียน นำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมร่วมกับกลุ่มกิจการนักเรียน

Read more

แนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งงานสภานักเรียน

นโยบายพรรค ม่วงเหลืองร่วมใจมุ่งมั่นพัฒนา 1.เสียงสะท้อนจากนักเรียน – จะดำเนินการจัดเเบบสอบถามเเละกิจกรรมการพูดคุยพบปะหัวหน้าห้องหรือตัวเเทนของห้อง พูดคุยถึงปัญหาต่างๆของนักเรียนเเละปัญหาในโรงเรียนให้สภาและคุณครูได้รู้และได้รับฟังปัญหานั้นๆด้วย เพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหา 2.กีฬาม่วงเหลืองคัพ-สนับสนุน เพิ่มศักยภาพในการแสดงความสามารถด้านกีฬา ที่ทุกคนชอบ เพิ่มความสนุกกับกีฬา ลดความเครียดจากการเรียน 3.จิตอาสาประจำเดือน-เช่น พัฒนาตามตึกอาคารของโรงเรียนในส่วนต่างๆ ช่วยงานทั้งนอกและในโรงเรียนเพื่อที่จะปลูกฝังความมีเมฆตาและความเป็นจิตอาสาไว้ในใจ 4.ห้องเรียนน่าอยู่-มีการจัดประกวดห้องเรียนน่าอยู่เดือนละ1ครั้ง โดยมีการตรวจห้องทุกวันและลงคะแนนทุกวัน แต่ละห้องจะให้นำแต่ขยะธรรมดาไปทิ้งและแยกขวดพลาสติดไว้บนห้อง สภาจะนำไปขายและเก็บเงินซื้อขนมเป็นของรางวัลให้แก่ห้องที่ชนะในแต่ละระดับชั้น โดยที่จะมีเกียรติบัตรมอบให้ด้วย

Read more

คำสั่งกลุ่มบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

คำสั่งกลุ่มบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ปี 2565 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจําสถานที่ราชการ 049 / 2565 คำสั่งกลุ่มบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ปี 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจําสถานที่ราชการ (1

Read more

คณะครูโรงเรียนดอกคำใต้ เข้ารับการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบออนไลน์

29 ตุลาคม 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Mobile Application) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนและแจ้งข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ในองค์กร การอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการนำ เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหน่วยงานเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่าง ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี ภาพถ่าย

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมร่วมกับหน่วยงานภายนอก “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด”

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกัน และให้โรงเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดหน้าเสาธง ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีตำรวจอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอดอกคำใต้ เป็นต้น

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด”

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกัน และให้โรงเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

Read more

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสา

24 มิถุนายน 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน คณะครูบุคลากรทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมพัฒนาโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more