โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับชมชม “ฮักดอกคำใต้”

15 พฤษภาคม 2565 นายนิวัติ เชียงแรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำตัวแทนคณะครูและบุคลากร ร่วมกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ชมรม “ฮักดอกคำใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ภาพถ่าย : คุณครูศิริชัย ธรรมศิริ

Read more

รับน้องเชิงสร้างสรรค์แนวใหม่ แบบค่ายคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดงานปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 แนวใหม่เชิงสร้างสรรค์ร่วมจัดค่ายคิดวิเคราะห์ กำหนดระยะเวลา ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 นายปิยะ ใจชุ่ม

Read more

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ได้ทำการทดสอบกับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ซึ่งผลการทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี 2564 ของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยมได้ผลดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Read more

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเข้าร่วมค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ประจำปี 2565

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเข้าร่วมค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ในการประกวด TO BE NUMBER ONE CHIANGMAI ประจำปี 2565 รอบคัดเลือก  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่  20 ก.พ. 65 ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสนองพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ได้เน้นการสร้างเยาวชนให้เป็นดาราหรือศิลปิน แต่เพื่อให้ค้นพบความสามารถที่แท้จริงที่เป็นข้อดีและจุดเด่นของตัวเอง แล้วพัฒนาต่อยอดให้มีความสามารถในแบบตัวเอง พร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนอื่น ๆ

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและนำผลการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการการ วันที่ 23 มีนาคม 2565 มีคุณครูเข้ารับการประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูสายธาร เลิศทอง คุณครูปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ คุณครูอำพรรณ เขื่อนเพชร

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามนิเทศการประเมิน ระดับ OBECQA

21 มีนาคม 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามนิเทศการประเมิน ระดับ OBECQA เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายสําคัญ “คุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ” โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้จัดทําตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA

Read more

📣 โหวตให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ที่ จ.เชียงใหม่ 🎊🎉

📣 ร่วมโหวตให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมของเราที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อจะไดเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศต่อไป 🎊🎉

Read more

ดอกคำใต้วิทยาคม รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันแรก 13 มี.ค 65

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองพาเด็กนักเรียนมาสมัครกันอย่างคับคั่ง โดยการรับสมัครครั้งนี้ นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้แจ้งกับครูที่ทำหน้าที่ รับสมัคร ทั้งฝ่ายตรวจหลักฐาน ฝ่ายคีย์ข้อมูลรับสมัคร ให้รักษาระยะห่าง ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID 19) ภายในสถานศึกษา

Read more

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเข้าร่วมการประชุมพัฒนาตนเอง

20 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการตามประเด็น โดยพัฒนาในรูปแบบเครื่องมือ Design Thinking (กระบวนการคิดเชิงออกแบบ) ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา ในการนี้ นายปิยะ ใจชุ่ม ได้มอบหมายให้ นายศิรินาวิน กาละจิตร เป็นผู้ควบคุมและดูแลนักเรียนจนสิ้นสุดภาระกิจ

Read more