ตัวแทนสมาคมผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา เข้าพบเจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้ เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมปล่อยการกุศล

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อม ด้วย ว่าที่ รต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตัวแทนสมาคมผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา เข้าพบเจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้ เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมปล่อยการกุศล โดยสมาคมผู้บริหารจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้นำไปสมทบกองทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมจังหวัดพะเยาต่อไป

Read more

พิธีไหว้ครู 2564

8 กรกฎาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นผู้นำคณะสภานักเรียน และนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู แสดงถึงคุณธรรมภายในจิตใจ คำว่า “ไหว้ครู” ถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำที่แสนธรรมดาสามัญที่ใครหลายๆ คนต่างเข้าใจกันดีอยู่ แต่จริงๆ แล้ว วันไหว้ครู คือวันที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก ภายในกิจกรรมเน้นการเว้นระยะห่างตามมาตรการการป้องกันการระบาดโรคโควิด 19 กิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนแยกเป็น 3 กลุ่ม

Read more

คัดเลือก รด. ปี 1 @ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

5 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นสถานที่ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยนักเรียนระดับชั้น ม. ปลายที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 สำหรับผู้เคยเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่า

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมร่วมกับหน่วยงานภายนอก “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด”

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกัน และให้โรงเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดหน้าเสาธง ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีตำรวจอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอดอกคำใต้ เป็นต้น

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด”

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกัน และให้โรงเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

Read more

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสา

24 มิถุนายน 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน คณะครูบุคลากรทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมพัฒนาโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more

คณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

18 มิถุนายน 2564 โดยคณะครู/บุคลากรที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ณ ลานโดม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จะต้อง งดอาหาร/เครื่องดื่ม หลังสี่ทุ่มเป็นต้นไป และทางโรงเรียนได้จัดเก้าอี้เว้นระยะห่างให้กับคณะครูเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ: นางนุชรี ขุนน้ำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/หัวหน้างานพยาบาล

Read more

เปิดเทอมวันแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยม รร.ดอกคำใต้วิทยาคม

14 มิถุนายน 2564 เปิดเทอมวันแรก นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะฯ ปลัดจังหวัดพะเยา นายอำเภอดอกคำใต้ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ ผู้อำนวยการโรงพยายาลดอกคำใต้ ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินการเปิดภาคเรียน 1/2564 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. หลังจากที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้ประเมินความพร้อมตนเอง ตามข้อกำหนด

Read more

แจ้งการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งนักเรียนในการเปิดภาคเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 โดยให้นักเรียนมาพร้อมเพรียงกันทุกระดับชั้น

Read more