กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมบังคับตามหลักสูตรของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2563 ต้อนรับคณะนิเทศติดตามยุวกาชาด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Read more

งานแผนงาน

วิสัยทัศน์ นำวิชาการ สง่างามด้านคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล พันธกิจ 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานด้านวิชาการตามเกณฑ์คุณภาพ 2. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่างามและมีความสุข 3. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน 4. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมาย                1.  นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและ มีคุณลักษณะตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 2.

Read more

งานพยาบาลและอนามัย

บทบาทหน้าที่งานพยาบาล บทบาทหน้าที่งานพยาบาลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมบทบาทหน้าที่งานพยาบาลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม                   งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนเป็นงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ เปิดบริการให้กับนักเรียนด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อโดยประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข และ โรงพยาบาลใกล้เคียงกับโรงเรียน บริเวณภายในห้องพยาบาล                 ตั้งอยู่ที่

Read more