รับน้องเชิงสร้างสรรค์แนวใหม่ แบบค่ายคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดงานปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 แนวใหม่เชิงสร้างสรรค์ร่วมจัดค่ายคิดวิเคราะห์ กำหนดระยะเวลา ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 นายปิยะ ใจชุ่ม

Read more

เชิญชวนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร

👍🏻 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในด้านการได้รับการสนับสนุนของครู บุคลากร 👍🏻 แบบสํารวจความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของคณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในด้านบรรยากาศการทำงานของบุคลากร 👍🏻 แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล 👍🏻 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของครูบุคลากร และเจ้าหน้าที่ในด้านความผูกพนต่อองค์กรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more

📣 โหวตให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ที่ จ.เชียงใหม่ 🎊🎉

📣 ร่วมโหวตให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมของเราที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อจะไดเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศต่อไป 🎊🎉

Read more

ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ โรงเรียนดอกคำใต้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียน นำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมร่วมกับกลุ่มกิจการนักเรียน

Read more

ค่ายสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 30 มกราคม 2565 กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ค่ายสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น” นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เวียนเข้ารับความรู้ จากฐานที่มีทั้งหมด 4 ฐานกิจกรรม ฐานที่ 1 การจักสาร ฐานที่ 2 การทำตุงล้านนา ฐานที่

Read more

แนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งงานสภานักเรียน

นโยบายพรรค ม่วงเหลืองร่วมใจมุ่งมั่นพัฒนา 1.เสียงสะท้อนจากนักเรียน – จะดำเนินการจัดเเบบสอบถามเเละกิจกรรมการพูดคุยพบปะหัวหน้าห้องหรือตัวเเทนของห้อง พูดคุยถึงปัญหาต่างๆของนักเรียนเเละปัญหาในโรงเรียนให้สภาและคุณครูได้รู้และได้รับฟังปัญหานั้นๆด้วย เพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหา 2.กีฬาม่วงเหลืองคัพ-สนับสนุน เพิ่มศักยภาพในการแสดงความสามารถด้านกีฬา ที่ทุกคนชอบ เพิ่มความสนุกกับกีฬา ลดความเครียดจากการเรียน 3.จิตอาสาประจำเดือน-เช่น พัฒนาตามตึกอาคารของโรงเรียนในส่วนต่างๆ ช่วยงานทั้งนอกและในโรงเรียนเพื่อที่จะปลูกฝังความมีเมฆตาและความเป็นจิตอาสาไว้ในใจ 4.ห้องเรียนน่าอยู่-มีการจัดประกวดห้องเรียนน่าอยู่เดือนละ1ครั้ง โดยมีการตรวจห้องทุกวันและลงคะแนนทุกวัน แต่ละห้องจะให้นำแต่ขยะธรรมดาไปทิ้งและแยกขวดพลาสติดไว้บนห้อง สภาจะนำไปขายและเก็บเงินซื้อขนมเป็นของรางวัลให้แก่ห้องที่ชนะในแต่ละระดับชั้น โดยที่จะมีเกียรติบัตรมอบให้ด้วย

Read more

คำสั่งกลุ่มงานวิชาการ

ปีการศึกษา 2564 คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read more

คำสั่งกลุ่มบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

คำสั่งกลุ่มบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ปี 2565 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจําสถานที่ราชการ ที่ 133 / 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ 097 / 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการ ถวายเทียนพรรษา ประจําปีการศึกษา 2565 ที่

Read more