รับน้องเชิงสร้างสรรค์แนวใหม่ แบบค่ายคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดงานปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 แนวใหม่เชิงสร้างสรรค์ร่วมจัดค่ายคิดวิเคราะห์ กำหนดระยะเวลา ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 นายปิยะ ใจชุ่ม

Read more

ค่ายสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 30 มกราคม 2565 กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ค่ายสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น” นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เวียนเข้ารับความรู้ จากฐานที่มีทั้งหมด 4 ฐานกิจกรรม ฐานที่ 1 การจักสาร ฐานที่ 2 การทำตุงล้านนา ฐานที่

Read more

คำสั่งกลุ่มงานวิชาการ

ปีการศึกษา 2564 คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read more