คู่มือและขั้นตอนต่าง ๆ ของโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

– คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

– คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

– ขั้นตอนการขออนุมัติงานพัสดุ

– ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณ 

– ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการครู

– ขั้นตอนการเบิกสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

– งานทะเบียน

– การจำหน่ายนักเรียน

– การขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

– การขอเอกสารใบรับรองการผลศึกษา (ปพ.7)

– ขั้นตอนการวัดผลและประเมินผล

– ขั้นตอนการนิเทศชั้นเรียน

กลุ่มบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

– คู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง

– เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

– การรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบริการและชุมชน

งานอนามัยโรงเรียน

– คู่มือการให้บริการ

– คู่มือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย

– คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน

– คู่มือความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า

– คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง