ค่ายสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 30 มกราคม 2565 กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ค่ายสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น” นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เวียนเข้ารับความรู้ จากฐานที่มีทั้งหมด 4 ฐานกิจกรรม ฐานที่ 1 การจักสาร ฐานที่ 2 การทำตุงล้านนา ฐานที่ 3 การนวดแผนไทย ฐานที่ 4 มาลัยใบเตย นักเรียนสามารถน้ำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.