บุคลากร

ผู้บริหาร

นายปิยะ ใจชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายนิวัติ เชียงแรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกฤติมา มะโนพรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิชวุฒิ จีนาใหม่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

นายนราวุธ สมศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนุชรี ขุนน้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางกรรณิการ์ มาตรมูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนพวรรณ มณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอิสรา ทองรุ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรชพร อะทะเทพ
ครูชำนาญการ

นางพจนารถ อ่อนเขียว
ครูชำนาญการ

นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุรพงษ์ ปันติ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครูคศ.1

นายวิโรจน์ โรยสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนราวุธ สมศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิภาพร สุจชารี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวริญา มหาลาภก่อเกียรติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธงชัย นิติวรรัตน์
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชริทร์ภรณ์ ผลาผล
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคมสันต์ ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอำพา บุญเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา วงศ์วงประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทักษ์ สบบง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญฤดี ยะรินทร์
ครูชำนาญการ

นายยุทธนา บาลีพัตน์
ครูชำนาญการ

นายสิรินาวิน กาละจิตร
ครูชำนาญการ

นางกชกานต์ ดอนศรีแก้ว
ครูชำนาญการ

นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน
ครูชำนาญการ

นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล
ครูชำนาญการ

นางกัลยา เป็กเครือ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจารุณี ขันใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญฐิติ เกตุอ๊อด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรารัตน์ ชัยมณี
ครูชำนาญการพิเศษ(ช่วยราชการ)

นายอิทธิพล อินดำรงค์
ครู คศ.๑

นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ
พนักงานราชการ

นายสมัย จันทาทุม
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธนัชชา แก้วเทพ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครูชำนาญการ

นางพฤกษา พรหมเสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชัชฎาพร ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทย
ครูชำนาญการ

นายพัฒนา ฟ้าแลบ
ครูชำนาญการ

นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร
พนักงานราชการ

Mr.Wayne Shepley
วิทยากรพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

นายสุขเกษม นนตะภาพ
ครูคศ.1

นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเดชา คำถิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตราภรณ์ คำผา
ครูชำนาญการ

นายรัฐศาสตร์ หน้างาม
ครูคศ.1

นางสายธาร เลิศทอง
พนักงานราชการ

นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา

นายประกอบ จันทร์ทัน
ครูชำนาญการ

นายลิขิต เจนใจ
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

นางสุขศรี ปัญญา (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิริชัย ธรรมศิริ
ครู คศ.1

นายเอกชัย นามหน่อ
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกรธนัช มะโนเรือง
ครูชำนาญการ

นายพงษกร บุญต่อ
ครู คศ.๑

สนับสนุนการสอน

นายวิชวุฒิ จีนาใหม่
ครูชำนาญการ

นายทรงศักดิ์ สาลี
ครูชำนาญการ

บุคลากรงานสำนักงาน

นางอภิญญา มูลเมือง
พนักงานธุรการ ส.๔(ลูกจ้างประจำ)

นางสาวชุดาพิชญ์ พรหมลา
ธุรการโรงเรียน

นาวสาวชุติรัสมิ์ พันธ์พืช
เจ้าที่งานแผนงาน

นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นาวสาวอารียา กรรมกร
เจ้าหน้าที่

นางสาวณิชาภัทร ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นายภานุวิทย์ ถูกนึก
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

บุคลากรนักการ ภารโรง

นายชาญชัย เดชบุญ
อัตราจ้าง(พนักงานขับรถ)

นายสุทัศน์ บุญงาม
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)

นายธนรัฐ เรือนเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)

นายสุธน ส่องแสง
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)

นางแสงเดือน อินต๊ะสาร
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

นางแสงเดือน อินต๊ะสาร
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

นางนภาวี สุนรินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

นางอำไพ อินต๊ะสาร
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *