บุคลากร

ผู้บริหาร

นายปิยะ ใจชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายนิวัติ เชียงแรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกฤติมา มะโนพรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิชวุฒิ จีนาใหม่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

นายนราวุธ สมศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนุชรี ขุนน้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางนพวรรณ มณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอิสรา ทองรุ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรชพร อะทะเทพ
ครูชำนาญการ

นางพจนารถ อ่อนเขียว
ครูชำนาญการ

นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิโรจน์ โรยสูงเนิน (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรพงษ์ ปันติ
ครูชำนาญการ

นายนราวุธ สมศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิภาพร สุจชารี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวริญา ลือโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธงชัย นิติวรรัตน์
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชริทร์ภรณ์ ผลาผล
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล
ครูชำนาญการ

นางอำพา บุญเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทักษ์ สบบง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญฤดี ยะรินทร์
ครูชำนาญการ

นายยุทธนา มาลีพัตน์
ครูชำนาญการ

นายสิรินาวิน กาละจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกชกานต์ ดอนศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน
ครูชำนาญการ

นายคมสันต์ ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราณัฐ สาธิพา

ครู (ช่วยราชการ)

นางกัลยา เป็กเครือ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจารุณี ขันใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรารัตน์ ชัยมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอิทธิพล อินดำรงค์
ครู คศ.๑

นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ
พนักงานราชการ

นายสมัย จันทาทุม
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพฤกษา พรหมเสน (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนัชชา แก้วเทพ
ครูชำนาญการ

นางชัชฎาพร ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทย
ครูชำนาญการ

นายพัฒนา ฟ้าแลบ
ครูชำนาญการ

นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร
พนักงานราชการ

Mr.Wayne Shepley
วิทยากรพิเศษ

นางสาวศิรินญา สมประสงค์

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

นายรัฐศาสตร์ หน้างาม (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครู

นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเดชา คำถิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตราภรณ์ คำผา
ครูชำนาญการ

นายสุขเกษม นนตะภาพ
ครูชำนาญการ

นางสายธาร เลิศทอง
พนักงานราชการ

นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร
ครูอัตราจ้าง

นายพีรกิตต์ ทองเจือฐิติโชติ
ครู (ช่วยราชการ)

นางสุภัทร์ ภิญโญ

ครูชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา

นายประกอบ จันทร์ทัน (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครูชำนาญการ

นายลิขิต เจนใจ
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

นางสุขศรี ปัญญา (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิริชัย ธรรมศิริ
ครูชำนาญการ

นายเอกชัย นามหน่อ
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพงษกร บุญต่อ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครู

สนับสนุนการสอน

นายวิชวุฒิ จีนาใหม่
ครูชำนาญการ

นายทรงศักดิ์ สาลี
ครูชำนาญการ

บุคลากรงานสำนักงาน

นางอภิญญา มูลเมือง
พนักงานธุรการ ส.๔(ลูกจ้างประจำ)

นางสาวชุดาพิชญ์ พรหมลา
ธุรการโรงเรียน

นาวสาวชุติรัสมิ์ พันธ์พืช
เจ้าที่งานแผนงาน

นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นาวสาวอารียา กรรมกร
เจ้าหน้าที่

นางสาวสุธัญญา กันท๊ะวงค์
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นายภานุวิทย์ ถูกนึก
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

บุคลากรนักการ ภารโรง

นายชาญชัย เดชบุญ
อัตราจ้าง(พนักงานขับรถ)

นายธนรัฐ เรือนเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)

นายสุธน ส่องแสง
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)

นางแสงเดือน อินต๊ะสาร
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

นางแสงเดือน อินต๊ะสาร
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

นางนภาวี สุนรินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

นางอำไพ อินต๊ะสาร
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *