เกี่ยวกับโรงเรียน

บุคลากร

ผู้บริหาร

นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายนิวัติ เชียงแรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

สนับสนุนการสอน

นายวิชวุฒิ จีนาใหม่
ครู ชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ แสงมูล
อัตราจ้าง ครูแนะแนว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางอิสรา ทองรุ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุชรี ขุนน้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรชพร อะทะเทพ
ครูชำนาญการ

นางอัจฉรา  ราชเนตร

ครูชำนาญการ

นางพจนารถ อ่อนเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัฐการ สุริยะไชย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิโรจน์ โรยสูงเนิน (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรพงษ์ ปันติ
ครูชำนาญการ

นายนราวุธ สมศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิภาพร สุจชารี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวริญา ลือโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธงชัย นิติวรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางขวัญฤดี ยะรินทร์
ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอำพา บุญเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทักษ์ สบบง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล
ครูชำนาญการ

นายสิรินาวิน กาละจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกชกานต์ ดอนศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายคมสันต์ ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยา เป็กเครือ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจารุณี ขันใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรารัตน์ ชัยมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอิทธิพล อินดำรงค์
ครู คศ.๑

นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ
พนักงานราชการ

นายสมัย จันทาทุม
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพฤกษา พรหมเสน (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนัชชา แก้วเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชัชฎาพร ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพัฒนา ฟ้าแลบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร
พนักงานราชการ

นางสาวศิรินญา สมประสงค์

ครูผู้ช่วย

Mr. Yan Wenhan.
ครูสอนภาษาจีน

Mr. Paul Maurer

ครูสอนภาษาอังกฤษ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

นายรัฐศาสตร์ หน้างาม (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครูชำนาญการ

นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเดชา คำถิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตราภรณ์ คำผา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุขเกษม นนตะภาพ
ครูชำนาญการ

นางสายธาร เลิศทอง
พนักงานราชการ

นางสุภัทร์ ภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัชรเกียรติ อินทวงค์

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา

นายวิชาญ ไชยมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

นางสาวศุภาวรรณ เผ่าเต็ม
ครูอัตราจ้าง

นายยุทธนา ปาปะหัง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัญมณี หอมอ่อน
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

นางสุขศรี ปัญญา (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิริชัย ธรรมศิริ
ครูชำนาญการ

นายชานนท์ ทองหล่อ

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพงษกร บุญต่อ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครู

สนับสนุนการสอน

นายวิชวุฒิ จีนาใหม่
ครูชำนาญการ

บุคลากรงานสำนักงาน

นางอภิญญา มูลเมือง
พนักงานธุรการ ส.๔(ลูกจ้างประจำ)

นางสาวชุดาพิชญ์ พรหมลา
ธุรการโรงเรียน

นาวสาวชุติรัสมิ์ พันธ์พืช
เจ้าที่งานแผนงาน

นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นาวสาวอารียา กรรมกร
เจ้าหน้าที่

นางสาวนางสาวกิตติวรา ธรรมสอน
เจ้าหน้าที่

นายภานุวิทย์ ถูกนึก
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

บุคลากรนักการ ภารโรง

นายชาญชัย เดชบุญ
อัตราจ้าง(พนักงานขับรถ)

นายธนรัฐ เรือนเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)

นายสุธน ส่องแสง
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)

นางแสงเดือน อินต๊ะสาร
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

นางแสงเดือน อินต๊ะสาร
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

นางนภาวี สุนรินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

นายปรีชา ติรักษา

ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)

นางแสงหล้า ละอองเอี่ยม
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *