โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ อาคารโดมฯ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

นร.โรงเรียน ดว. ชนะการประกวด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา เข้าไปเป็นตัวแทนประกวดในระดับภาค

22 พฤศจิกายน 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชู นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ที่ชนะการประกวด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา เข้าไปเป็นตัวแทนประกวดในระดับภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน

Read more

ทีมเปตอง ครู ดว. คว้าแชมป์รองอันดับ 2 การแข่งขันเปตอง นพมาศคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564

การแข่งขันเปตอง นพมาศคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายเกรียงไกร สะเภาคำ นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ณ สนามเปตองเทศบาลเมืองดอกคำใต้

Read more

คุณธรรม นำความรู้ ผอ.มอบเกียรติบัตรเด็กดีหน้าเสาธง

16 พฤศจิกายน 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน ที่เก็บเงิน 1,500 บาทได้ แล้วนะส่งคืนเจ้าของ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ด.ญ.ชุติมณฑ์ เขมพงศ์ธนโชติ ด.ญ.พิชญธิดา บุญมา

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา โดยให้นักเรียนได้พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หน้าเสาธง เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศุกยภาพทางด้านภาษา และสอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล ในด้านการสื่อสารสองภาษา

Read more

ครู 5 นาที สถานีตำรวจ @ดอกคำใต้วิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้รับความเมตตาจาก สถานีตำรวจ อำเภอดอกคำใต้วิทยาคม นำโดย ร้อยตำรวจเอกพิจิตร ใจซื่อ และคณะฯ พบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง “ครู 5 นาที” ที่เน้นการรณรงค์สร้างวินัยการจราจร การสวมหมวกนิรภัย สารเสพติด และให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับใบกระท่อม การดูแลสุขภาพ การพนันออนไลน์ โดยเฉพาะการพนันฟุตบอลออนไลน์

Read more

ห้องเรียนสะอาด โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี  มีความรู้   มีคุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข   การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและรอบๆ บริเวณห้องเรียนก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ   เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคมด้วย   นายปิยะ ใจชุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบหมาย นายนิวัฒิ เชียงแรง และกลุ่มงานกิจการนักเรียน ให้จัดกิจกรรม”ห้องเรียนสะอาด” ขึ้น และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน (Public health and

Read more

คณะครูโรงเรียนดอกคำใต้ เข้ารับการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบออนไลน์

29 ตุลาคม 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Mobile Application) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนและแจ้งข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ในองค์กร การอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการนำ เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหน่วยงานเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่าง ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี ภาพถ่าย

Read more

พิธีลงนามการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา ชมภาพเพิ่มเติม… ภาพถ่าย: ครูสมัย

Read more

ดอกคำใต้วิทยาคม เตรียมความพร้อมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

10 – 11 ตุลาคม 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะครูแกนนำเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา

Read more