พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณอาคารโดม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานนำกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ในพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายนิวัฒิ เชียงแรง และนางสาวกฤตมา มะโนพรหม

Read more

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 65

กิจกรรมในช่วงเช้าของทุกวัน ในวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และ นางสาวกฤติมา มะโนพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยหมุนเวียนกันเข้ารับเกียรติบัตรหน้าเสาธง ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้น ที่การศึกษา ครั้งที่ 70

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2565

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ภายในกิจกรรม ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับผลการเรียนดีเยี่ยม 3.80 ขึ้นไป และมอบเงินทุนการศึกษาในกองทุนครูพัชริดา

Read more

กีฬาสีภายใน “ม่วงเหลือง เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

10-12 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ม่วง-เหลือ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมนำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ร่วมกับชุมชนอำเภอดอกคำใต้ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดทำกระทงขนาดใหญ่ตกแต่งรถ นำทีมโดยคุณครูศิริชัย ธรรมศิริ พร้อมด้วยนางนพมาศซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โดยขบวนเริ่มเดินกับชุมชนดอกคำใต้ตั้งแต่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จนถึงแม่น้ำร่องช้างอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

Read more

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

8 กันยายน 2565 เวลา 11.30 – 12. 30 น. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือจากโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนโรงเรียนในฐานะสถาบันหลักและเป็นสถาบันแรกที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ นักเรียนยังได้รับการปลูกฝัง บ่มเพาะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวัยเรียน ให้เป็น “คนดี” ควบคู่กับการเป็น

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง

Read more

มอบความสุข รักการอ่าน กับกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

15 – 17 สิงหาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูอิสรา ทองรุ่ง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบความสุข ให้กับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรักการอ่าน และนำการอ่านมาประยุกต์ใช้กับงานในชีวิตประจำวัน ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และห้องโสตทัศนศึกษา

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับรางวัล คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ OBECQA​ (Office of the Basic Education Commission Quality Award)​

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมนาสาวกฤติมา มะโนพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ OBECQA​ (Office of the Basic Education Commission Quality Award)​

Read more

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม โครงการวัยุร่น วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เข้ารับความรู้ตามโครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองดอกคำใต้จัดขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนในอำเภอดอกคำใต้ มีสภาพครอบครัวที่อบอุ่น และดูและกันในครอบครัวอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้เยาวชนในยุคโลกาภิวัตน์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี

Read more