แจ้งนักเรียนเข้ากรอกระบบ SDQ ประจำปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการเข้าระบบ Student care สำหรับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1.พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ www.dkt.ac.th 2. เลือกเมนูระบบดูแลช่วยเหลือ 3. ระบบจะนำเข้าสู่เว็บไซต์ Student care เลือก เมนู “นักเรียน” 4. ใส่รหัสนักเรียน และรหัสผ่าน (รหัสผ่านสอบถามครูที่ปรึกษา/คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบ) 5.

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับชมชม “ฮักดอกคำใต้”

15 พฤษภาคม 2565 นายนิวัติ เชียงแรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำตัวแทนคณะครูและบุคลากร ร่วมกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ชมรม “ฮักดอกคำใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ภาพถ่าย : คุณครูศิริชัย ธรรมศิริ

Read more

รับน้องเชิงสร้างสรรค์แนวใหม่ แบบค่ายคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดงานปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 แนวใหม่เชิงสร้างสรรค์ร่วมจัดค่ายคิดวิเคราะห์ กำหนดระยะเวลา ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 นายปิยะ ใจชุ่ม

Read more

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ได้ทำการทดสอบกับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ซึ่งผลการทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี 2564 ของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยมได้ผลดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Read more

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเข้าร่วมค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ประจำปี 2565

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเข้าร่วมค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ในการประกวด TO BE NUMBER ONE CHIANGMAI ประจำปี 2565 รอบคัดเลือก  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่  20 ก.พ. 65 ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสนองพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ได้เน้นการสร้างเยาวชนให้เป็นดาราหรือศิลปิน แต่เพื่อให้ค้นพบความสามารถที่แท้จริงที่เป็นข้อดีและจุดเด่นของตัวเอง แล้วพัฒนาต่อยอดให้มีความสามารถในแบบตัวเอง พร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนอื่น ๆ

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและนำผลการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการการ วันที่ 23 มีนาคม 2565 มีคุณครูเข้ารับการประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูสายธาร เลิศทอง คุณครูปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ คุณครูอำพรรณ เขื่อนเพชร

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามนิเทศการประเมิน ระดับ OBECQA

21 มีนาคม 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามนิเทศการประเมิน ระดับ OBECQA เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายสําคัญ “คุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ” โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้จัดทําตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA

Read more

เชิญชวนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร

👍🏻 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในด้านการได้รับการสนับสนุนของครู บุคลากร 👍🏻 แบบสํารวจความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของคณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในด้านบรรยากาศการทำงานของบุคลากร 👍🏻 แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล 👍🏻 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของครูบุคลากร และเจ้าหน้าที่ในด้านความผูกพนต่อองค์กรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more