เกี่ยวกับโรงเรียน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

วิสัยทัศน์

นำวิชาการ สง่างามด้านคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ปรัชญาโรงเรียน           ปญฺญา  นรานํ  รตนํ

  ความหมาย                ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน

คำขวัญโรงเรียน           เรียนดี  มีวินัย รับใช้สังคม  อุดมคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน           สีม่วง  –  เหลือง 

ความหมาย                สีม่วง      หมายถึง  สีแห่งความเจริญงอกงาม  รุ่งเรือง  เหมือนต้นไม้แรกผลิ

สีเหลือง  หมายถึง  สีแห่งผู้ทรงศีล  ผู้ซึ่งอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม             

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   รักษ์ท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

          นำวิชาการ สง่างามด้านคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานด้านวิชาการตามเกณฑ์คุณภาพ

2. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่างามและมีความสุข

3. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน

4. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

1. นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่างาม และมีความสุข

3. ครู นักเรียน และบุคคลกรทางการศึกษา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน

4. สถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อกำหนดของมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *