แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

😆 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563

😆 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริการการศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อหลักสูตร โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563

😆 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสนับสนุนสำคัญที่โรงเรียนจัดให้ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563

😆 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนด้านต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563

😆 แบบประเมินความพึงพอใจของการรับนักเรียนไปศึกษาต่อ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563

😆 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อหลักสูตร โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563

😆 แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนปัจจุบัน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563

ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง

😆 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อต่อการบริการการศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563

😆 แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ปกครอง/ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563

😆 แบบประเมินความผูกพันของนักเรียนเก่า (ด้านการจัดทำผ้าป่ารวมพลคนม่วงเหลือง ด้านการมาแนะแนวของนักเรียนเก่า) โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

😁 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2562

😁 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสนับสนุนสำคัญที่โรงเรียนจัดให้ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2562

😁 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนด้านต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2562

😁 แบบประเมินความพึงพอใจของการรับนักเรียนไปศึกษาต่อ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2562

😁 แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนปัจจุบัน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2562

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง

😁 แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ปกครอง/ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2562

😁 แบบประเมินความผูกพันของนักเรียนเก่า (ด้านการจัดทำผ้าป่ารวมพลคนม่วงเหลือง ด้านการมาแนะแนวของนักเรียนเก่า) โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

😃 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561

😃 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริการการศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561

😃 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสนับสนุนสำคัญที่โรงเรียนจัดให้ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561

😃 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนด้านต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561

😃 แบบประเมินความพึงพอใจของการรับนักเรียนไปศึกษาต่อ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561

😃 แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนปัจจุบัน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561

😃 แบบประเมินความผูกพันของนักเรียนเก่า (ด้านการจัดทำผ้าป่ารวมพลคนม่วงเหลือง ด้านการมาแนะแนวของนักเรียนเก่า) โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง

😃 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อหลักสูตร โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561

😃 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อต่อการบริการการศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561

😃 แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ปกครอง/ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561