ข้อมูลอาคาร

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม  ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆดังนี้1 . อาคารเรียนถาวร จำนวน 3 หลัง จำนวน 48 ห้องเรียน แบ่งเป็นห้องสำนักงาน   จำนวน 13 ห้อง2. อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง3. โรงฝึกงาน

Read more

บุคลากร

ผู้บริหาร นายปิยะ ใจชุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายนิวัติ เชียงแรงรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกฤติมา มะโนพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิชวุฒิ จีนาใหม่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ นายนราวุธ สมศักดิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางนุชรี ขุนน้ำ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้) นางนพวรรณ มณีครูชำนาญการพิเศษ นางอิสรา

Read more

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ก่อน พ.ศ.2515 เมื่อนักเรียนในเขตอำเภอดอกคำใต้ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาแล้ว ผู้ปกครองที่มีฐานะดีจะส่งบุตรหลานไปเรียนในเวียง (อำเภอเมืองพะเยาในปัจจุบัน) ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน มักจะให้ลูกชายบรรพชาแล้วศึกษาต่อที่โรงเรียนพินิตประสาธน์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง) โดยจะไปอาศัยอยู่ตามวัดต่าง ๆ ในเมือง สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ ได้แก่ นักเรียนชายที่ไม่ได้บวชเรียนและนักเรียนหญิงจะไม่ได้เรียนต่อต้องอยู่กับบ้าน ช่วยเหลือผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา เลี้ยงวัว

Read more

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ) ผู้ก่อตั้งโรงเรียน           นายประยูร อินต๊ะวงศ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน นายปฐม เชื้อเจ็ดตน ผู้ก่อตั้งโรงเรียน นายรัศมี บ้านกลาง ครูใหญ่ พ.ศ.2516 – พ.ศ.2517ผู้อำนวยการ พ.ศ.2525

Read more

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เครื่องหมายประจำโรงเรียน วิสัยทัศน์ นำวิชาการ สง่างามด้านคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล ปรัชญาโรงเรียน           ปญฺญา  นรานํ  รตนํ   ความหมาย                ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน คำขวัญโรงเรียน           เรียนดี  มีวินัย รับใช้สังคม  อุดมคุณธรรม สีประจำโรงเรียน

Read more

สถิตินักเรียน

สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศ จำนวน(คน) ชาย หญิง มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 61 65 126 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5

Read more