สถิตินักเรียน

สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ปีการศึกษา 2563


ระดับชั้น

จำนวนห้อง
เพศ
จำนวน
(คน)
ชายหญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 156165126
มัธยมศึกษาปีที่ 258573158
มัธยมศึกษาปีที่ 357878156
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น15224216440
มัธยมศึกษาปีที่ 467983162
มัธยมศึกษาปีที่ 566797164
มัธยมศึกษาปีที่ 653866104
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย17184246430
รวม32408462870

สถิตินักเรียน ข้อมูล : 18 กรกฎาคม 2563

สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นจำนวนห้องเพศจำนวน (คน)
ชายหญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 158875163
มัธยมศึกษาปีที่ 257778155
มัธยมศึกษาปีที่ 3510274176
มัธยมศึกษาปีที่ 466093153
มัธยมศึกษาปีที่ 554077117
มัธยมศึกษาปีที่ 666186147

สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นจำนวนห้องเพศจำนวน (คน)
ชายหญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 157879157
มัธยมศึกษาปีที่ 2510076176
มัธยมศึกษาปีที่ 358687173
มัธยมศึกษาปีที่ 453974113
มัธยมศึกษาปีที่ 566286148
มัธยมศึกษาปีที่ 666788155

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *