กิจกรรมรอบรั้ว ดว.งานสภานักเรียนวิชาการส่งเสริมกิจการนักเรียน

รับน้องเชิงสร้างสรรค์แนวใหม่ แบบค่ายคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดงานปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 แนวใหม่เชิงสร้างสรรค์ร่วมจัดค่ายคิดวิเคราะห์ กำหนดระยะเวลา ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานวิชาการ นำโดย นางสาวกฤติมา มะโนพรหม และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นำโดย นายนิวัฒิ เชียงแรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้ ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรม

นักเรียนที่เข้ามาถึงโรงเรียนในแต่ละระดับชั้น ต้องถูกคัดกรอง ตามแนวทางการดำเนินงานคัดกรอง เฝ้าระวัง และสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลงทะเบียนแล้ว สภานักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดยคุณครูศิริชัย ธรรมศิริ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าอาคาร 100 ปีฯ เพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ให้นักเรียนได้รู้จักและร่วมกิจกรรมซึ่งปฏิบัติเป็นกิจวัตรของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมก่อนเข้าชั้นเรียน

จากนั้นคณะสภานักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้นำนักเรียนเข้าหอประชุม โดยมีพิธีต้อนรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ลอดซุ้มธงโรงเรียน ม่วง -เหลือง และกิจกรมสันทนาการตามที่พี่สภานักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้เตรียมไว้ต้อนรับน้องนักเรียนใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกล่าวยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตัวแทนกลุ่มบริหารงานวิชาการ คุณครูนราวุธ สมศักดิ์ และตัวแทนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน คุณครูศิริชัย ธรรมศิริ ได้ปฐมนิเทศ ให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น รู้จักอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร การปฏิบัติตนเป็นนักเรียน และเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

หลังจากได้รับความรู้พื้นฐานในการเป็นนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมแล้ว โรงเรียนฯ จัดให้นักเรียนแต่ละห้องเรียน เข้าฐานเพื่อปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่จัดเตรียมไว้ให้ ยกตัวอย่างเช่น ฐานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นฐานที่นักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและคำนวณ เพื่อชิงรางวัล

ฐานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 2 ฐาน ได้แก่ฐานให้ความรู้ด้านไอซีที และฐานให้ความรู้พื้นฐานนักวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

ฐานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมทักษะการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดกิจกรรมบัตรคำและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์

ฐานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการอยู่ร่วมกันและการเป็นสมาชิกของสังคมที่ดี

ภายในกิจกรรมนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการฯ ได้ให้นโยบายและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตามนโยบายเรียนฟรี ดังนั้นนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกคนได้รับการอาหารและเครื่องดื่มฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเน้นย้ำให้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เชิงสร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากคณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักศึกษาประสบการณ์และคณะสภานักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ส่งผลให้นักเรียนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนดอกคำใต้มีความสุข และรักท้องถิ่นของตนเอง ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ข่าว: คุณครูจารุณี ขันใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ขอบคุณภาพถ่าย : คุณครูสมัย จันทาทุม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, คณะสภานักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *