กิจกรรมรอบรั้ว ดว.งานสภานักเรียน

ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ โรงเรียนดอกคำใต้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียน นำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมร่วมกับกลุ่มกิจการนักเรียน จึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ โดยรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
3) เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองนักเรียน โดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน
4) เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียน ในการกระทำใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมเลือกตั้งได้ถูกดำเนินขึ้น โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิท-19 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนให้ความสำคัญและร่วมกิจกรรมอย่างเรียนรู้และเข้าใจ

คณะสภารุ่นพี่ 2564 เป็นพี่เลี้ยงและดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่การเตรียมงาน เตรียมสถานที่ เตรียมหีบบัตรให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรม นำโดยคุณครูศิริชัย ธรรมะศิริ เป็นผู้ส่งเสริมให้การดำเนินกิจรรมลุงล่วงไปด้วยดี

ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่เปิดเทอม ทางโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้เปิดช่วงเวลาให้หาเสียงกัน ที่บริเวณหน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ โดยผู้ลงสมัครประธานนักเรียน ต่างงัดสโลแกน และนโยบาย เพื่อหาเสียง และแนวทางการทำงานกันอย่าง เข้มข้นจริงๆ เหมือนการเมืองระดับชาติจริง โดย นาย เจษฎาภรณ์  บุญเทพ หรือ พี่เทน นักเรียนชั้น ม.5/2 ประธานนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน ด้วยการจัดเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ทำให้นักเรียนทุกๆคน รู้ว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ฝึกให้รู้จักเคารพ รักษาสิทธิหน้าที่ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งจะฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้มีประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ผลการจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรีนย ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้
-จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 91.85
– จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43
– จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 57.23
– จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 87.04
– จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 100
– จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 93.21

บัตรดี รวม 811 บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.29
บัตรเสีย รวม 40 บัตร คิดเป็นร้อยละ 14.70
ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน รวม 131 บัตร คิดเป็นร้อยละ 15.39

ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดอกคำใต้วิวทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565
นายณรงค์กร วงเวียน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 1 มีคะแนนรวมทั้งหมด 318 คะแนน
นายปิยะวัฒน์ ลอยสุวรรณ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 2 มีคะแนนรวมทั้งหมด 362 คะแนน

สรุปว่า นายปิยะวัฒน์ ลอยสุวรรณ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 2 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565

และในการจัดโครงการการเลือกตั้งสภานักเรียนของทุกปี กลุ่มงานกิจการนักเรียนจะมอบเกีรยติบัตรสำหรับห้องเรียนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครบ 100% เป็นประจำทุกปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *