เชิญชวนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร

👍🏻 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในด้านการได้รับการสนับสนุนของครู บุคลากร 👍🏻 แบบสํารวจความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของคณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในด้านบรรยากาศการทำงานของบุคลากร 👍🏻 แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล 👍🏻 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของครูบุคลากร และเจ้าหน้าที่ในด้านความผูกพนต่อองค์กรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more