กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข่าวสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบังคับตามหลักสูตรของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2563 ต้อนรับคณะนิเทศติดตามยุวกาชาด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แผนผังการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Read more

งานพยาบาลและอนามัย

บทบาทหน้าที่งานพยาบาล บทบาทหน้าที่งานพยาบาลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมบทบาทหน้าที่งานพยาบาลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม                   งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนเป็นงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ เปิดบริการให้กับนักเรียนด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อโดยประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข และ โรงพยาบาลใกล้เคียงกับโรงเรียน บริเวณภายในห้องพยาบาล                 ตั้งอยู่ที่

Read more

งานประชาสัมพันธ์

จุลสารหอมกลิ่นดอกคำใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 จุลสาร ฉบับที่ 44 จุลสาร ฉบับที่ 43 จุลสาร ฉบับที่ 42 จุลสาร ฉบับที่ 41 จุลสาร ฉบับที่ 40 จุลสาร ฉบับที่

Read more

งานสารบรรณ

ขั้นตอนการขอเบิกค่าการศึกษาบุตร ขั้นตอนการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ขั้นตอนการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ขอหนังสือรับรองสิทธิ์ การขอมีบัตรประจำตัว ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอหนังสือรับรองเงินเดือน งานรับหนังสือราชการ การรับ-ส่งหนังสือภายนอก/ภายใน

Read more