กลุ่มงาน

กิจกรรมรอบรั้ว ดว.ส่งเสริมกิจการนักเรียน

คณะครูโรงเรียนดอกคำใต้ เข้ารับการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบออนไลน์

29 ตุลาคม 2564 นายปิ

Read More