งานแผนงาน

วิสัยทัศน์ นำวิชาการ สง่างามด้านคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล พันธกิจ 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานด้านวิชาการตามเกณฑ์คุณภาพ 2. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่างามและมีความสุข 3. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน 4. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมาย                1.  นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและ มีคุณลักษณะตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 2.

Read more