การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและนำผลการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการการ วันที่ 23 มีนาคม 2565 มีคุณครูเข้ารับการประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูสายธาร เลิศทอง คุณครูปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ คุณครูอำพรรณ เขื่อนเพชร

Leave a Reply

Your email address will not be published.