โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามนิเทศการประเมิน ระดับ OBECQA

21 มีนาคม 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามนิเทศการประเมิน ระดับ OBECQA

เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายสําคัญ “คุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ” โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้จัดทําตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA

Leave a Reply

Your email address will not be published.