กิจกรรมรอบรั้ว ดว.

ห้องเรียนสะอาด โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี  มีความรู้   มีคุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข   การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและรอบๆ บริเวณห้องเรียนก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ   เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคมด้วย  

นายปิยะ ใจชุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบหมาย นายนิวัฒิ เชียงแรง และกลุ่มงานกิจการนักเรียน ให้จัดกิจกรรม”ห้องเรียนสะอาด” ขึ้น

และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน (Public health and social guidelines in schools) จากสถานการณ์โควิด 19 นักเรียนทุกชั้นเรียนต้องทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อนำไปกำจัดทุก คาบ 5 (11.50-12.40) และคาบ 6 (12.40 – 14.20 น) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการมอบเกียรติบัตรสำหรับห้องเรียนที่รักษาความสะอาดได้ดีเยี่ยมทุกสัปดาห์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *