สอบธรรมศึกษา ดอกคำใต้วิทยาคม

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนทั่วอำเภอดอกคำใต้ ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าสอบสนามสอบโรงเรียนดอกคำใต้ วันที่ 5 มีนาคม 2564
สำหรับการเรียนธรรมศึกษานั้น เป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์จัดทำขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา เริ่มจัดการสอบมาตั้งแต่ปี 2472 เพราะการเรียนธรรมศึกษาจะทำให้ได้เรียนรู้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม เมื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จะส่งผลให้ประเทศมากไปด้วยคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจะทำให้ประเทศเจริญขึ้นตามไปด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *