คณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

18 มิถุนายน 2564 โดยคณะครู/บุคลากรที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ณ ลานโดม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จะต้อง งดอาหาร/เครื่องดื่ม หลังสี่ทุ่มเป็นต้นไป และทางโรงเรียนได้จัดเก้าอี้เว้นระยะห่างให้กับคณะครูเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ: นางนุชรี ขุนน้ำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/หัวหน้างานพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published.