คัดเลือก รด. ปี 1 @ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

5 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นสถานที่ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยนักเรียนระดับชั้น ม. ปลายที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 สำหรับผู้เคยเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่า

Read more