สอบธรรมศึกษา ดอกคำใต้วิทยาคม

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนทั่วอำเภอดอกคำใต้ ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าสอบสนามสอบโรงเรียนดอกคำใต้ วันที่ 5 มีนาคม 2564 สำหรับการเรียนธรรมศึกษานั้น เป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์จัดทำขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา เริ่มจัดการสอบมาตั้งแต่ปี 2472 เพราะการเรียนธรรมศึกษาจะทำให้ได้เรียนรู้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม เมื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จะส่งผลให้ประเทศมากไปด้วยคนที่มีคุณธรรม

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564

5 มีนาคม 2564 นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย พร้อมนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการพัฒนาสถานศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และขอความเห็นเรื่องการบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าและร่วมทำบุญอาคาร100 ปี พระราชมงคลวิสุทธิ์

Read more

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่

27 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เปิดงานโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 ใน​ก.พ. 2564 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับ รร.ดอกคำใต้วิทยาคม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎจราจร พร้อมกับนำนักเรียนเข้าทดสอบใบขับขี่ จำนวน

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมออกแนะแนวการศึกษาต่อ ม. 1 ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564 ครูทรงศักดิ์ สาลี และครูศิริชัย ธรรมศิริ นำทีมครูและนักเรียนออกแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนบ้านค่าล่าง โรงเรียนบ้านสันจกปก โรงเรียนบ้านดาวเรือง และโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย ภาพ,ข่าว

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ต้อนรับคณะนิเทศติดตามยุวกาชาด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 นายปิยะ ใจชุ่ม และคณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ให้การต้อนรับ คณะนิเทศติดตามยุวกาชาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ซึ่งได้แนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมยุวกาชาด และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ณ ห้องกาแฟแคฝรั่ง ภาพข่าว :

Read more

นายปิยะ ใจชุ่ม มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 นักเรียนที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ ได้แก่ 1. นายพัชรพล นันตาลิต นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 2.

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563

18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดย นายนิวัติ เชียงแรง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน จุดธูป เทียน ถวายพวงมาลัย ถวายบังคมพระบรมรูป รัชการที่ 6 พร้อมทั้งให้โอวาทในพิธีเปิดกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายคมสันต์ ปัญญา หัวหน้างานลูกเสือ

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียนปลอดอัคคีภัย

17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.40 น. นายนิวัติ เชียงแรง และ นางสาวกฤติมา มะโนพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ดอนศรีชุม เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ

Read more

นิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ให้การต้อนรับ นายประถม เชื้อหมอ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และนางพิมพรรณ เชื้อหมอ อาจารย์นิเทศก์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้านิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับการนิเทศติดตาม จาก สพม.36

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามกำหนดการนิเทศก์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ดังนี้

Read more