ผู้นำและตัวแทนครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ศึกษาดูงาน OBECQA ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

8 พฤษภาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ศึกษาดูงานการตรวจเยี่ยม(Site Visit) การพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม การศึกษาดูงานได้รับความกรุณาจาก นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และคณะครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ให้เยี่ยมชมและเป็นพี่เลี้ยงในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ภาพ,ข่าว: นางนพวรรณ

Read more

ผู้บิรหารและครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมไม่หยุดนิ่ง ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักเรียน

8 พฤษภาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำตัวแทนคณะครู ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 นักเรียนไป –

Read more

รร.ดอกคำใต้วิทยาคม เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนสร้างเมืองที่ปลอดภัย สู่สุขภาวะที่ดี

รร.ดอกคำใต้วิทยาคม เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนสร้างเมืองที่ปลอดภัย สู่สุขภาวะที่ดี โดยในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบหมายให้คุณครูศิรินาวิน กาละจิตร เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม โครงการเด็กและเยาวชนสร้างเมืองปลอดภัย พร้อมชี้แจงขั้นตอนเบิกจ่ายงบ 40,000 บาท จาก สสส. ณมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

Read more

ครู 5 นาที ขับขี่ปลอดภัย ในโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

8 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมร่วมกับ สภ.ดอกคำใต้ พบปะครูนักเรียนหน้าเสาธง (โครงการครู 5 นาที) ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ กฏจราจร และ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล พศ 2565 และประชาสัมพันธ์ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง (เด็กแว้น) และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน

Read more

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้ร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็ดพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

3 มิถุนายน 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็ดพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในตอนเช้า และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย ภาคค่ำ ภาพถ่าย :

Read more

ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานประกอบพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ แก่คณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายสุขเกษม นนตะภาพ นายศิริชัย ธรรมศิริ

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดยนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ภายในกิจกรรมแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 และ 1 จัดพิธีที่อาคารพระราชมงคลวิสุทธิ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 และ

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี” เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 2 มิุนายน 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณวิชาชีพ และนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี” เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารพระราชมงคลวิสุทธิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา

Read more

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทางโรงเรียนจัดตั้งจุดสแกนทางเข้า ทุกด้านของโรงเรียน คณะสภานักเรียนนำผู้ปกครองลงทะเบียนที่อาคารโดม ซึ่งมีครูที่ปรึกษา รับลงทะเบียน จากนั้นคณะสภานักเรียนนำทางผู้ปกครองร่วมประชุมที่ห้องประชุม นพ.สุคนธ์ คำวิชัย

Read more

บริจาคโลหิต ” หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

19 พฤษภาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมาย คุณครูศิริชัย ธรรมศิริ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ทำความดีร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย ตามความต้องการของผู้ป่วย (ศิษย์เก่า) ที่ รพ.พะเยา ทั้งนี้นักเรียนที่จะบริจาคเลือดได้ต้องมีคุณสมบัติ (ดังภาพ)

Read more