ดอกคำใต้วิทยาคม เตรียมความพร้อมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

10 – 11 ตุลาคม 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะครูแกนนำเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา

Leave a Reply

Your email address will not be published.