สภานักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

นายปิยะวัฒน์ ลอยสุวรรณ์
ประธานนักเรียน

นางสาวณิชา อุตมา
รองประธานนักเรียน

นางสาวพิยดา อินต๊ะรักษา
เหรัญญิก

นางสาวปิยพร ออนสา
เลขานุการ

นางสาวสุภาวดี ยศวัฒนะ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายภาณพงศ์ วงค์ปัน
หัวหน้าฝ่ายการกีฬา

นายณัฐพล เขม้นเขตการ

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

นายจารุวิทย์ ยารังษี

หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

นายอดิเทพ เผ่าดี

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายรัชกฤช ชวธนโรจน์

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวจิณห์นิภา อินต๊ะนา

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวชลธิชา ผลงาม

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวธัญชนก บุญธรรม

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวณัฐพร จอดนอก

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวบุษกร เผ่าต๊ะใจ

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวเบญจมาศ ลือเมือง

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวประทานพร สุขยิ่ง

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวปาณิศา ปัญญาจันทร์

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวปาริชาติ สุตา

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวพรนภัส ตุ่นเเจ้

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวภัทรธิดา ผิวขาว

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวลลิตา หอมไชยา

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวยี้หลิง ไชยลังกา

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวศิริมล อารมย์สวะ

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวสกุลดารา ไชยมงคล

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวอนัญพร มานิตย์

คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวอรัญญา เมืองมูล

คณะกรรมการสภานักเรียน

เด็กหญิง ลิ เลียน​ ตัน​

คณะกรรมการสภานักเรียน

เด็กหญิงนิชดา ดอยเเดง

คณะกรรมการสภานักเรียน

เด็กหญิงวริศรา วาฤทธิ์

คณะกรรมการสภานักเรียน

เด็กหญิงอุมากร วงศ์โยธา

คณะกรรมการสภานักเรียน

นาย แจ็คกี้ กอกเฮง ตัน

คณะกรรมการสภานักเรียน

นาย ปภังกร จาติเกตุ

คณะกรรมการสภานักเรียน

นาย มงคลชัย สัญญะวิชัย

คณะกรรมการสภานักเรียน

นาย ศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ

คณะกรรมการสภานักเรียน

นาย สุทธินันท์ โพละ

คณะกรรมการสภานักเรียน

นายกิตตินันท์ เผ่าอ้าย

คณะกรรมการสภานักเรียน

นายจตุรภุช เผ่ากันทะ

คณะกรรมการสภานักเรียน

นายทักษ์ดนัย วิจิตร

คณะกรรมการสภานักเรียน

นายภัทรบดินทร์ ปันวร

คณะกรรมการสภานักเรียน

นายภัทรพงษ์ เมธา

คณะกรรมการสภานักเรียน

นายวิชยานนท์ คำอินตา

คณะกรรมการสภานักเรียน

นายอุดมทรัพย์ มงคล

คณะกรรมการสภานักเรียน

พลภัทร วรภัทรพิทักษ์

คณะกรรมการสภานักเรียน

นาย เจษฎาภรณ์  บุญเทพ

ระดับชั้น ม.5/1

ตำแหน่งประธานนักเรียน

นายพรหมภัสสร อินทร์พระรักษา
ระดับชั้น ม.5/1
ตำแหน่งรองประธานนักเรียน
นายชินกร สายทอง
ระดับชั้น ม.5/4
ตำแหน่งเหรัญญิก

นางสาวปานไพลิน เขตชัยภูมิ
ระดับชั้น ม.5/1
ตำแหน่งเลขานุการ
นางสาวประภาวดี กาวี
ระดับชั้น ม.5/1
ตำแหน่งประธานฝ่ายการเรียน
นายอนุภัทร เผ่าดี
ระดับชั้น ม.5/6
ตำแหน่งประธานฝ่ายกีฬา

นายก้องเกียรติ จิโนต๋า
ระดับชั้น ม.5/4
ตำแหน่งประธานฝ่ายกิจกรรม

นายกิตติชัย เผ่ากันทะ
ระดับชั้น ม.5/1
ตำแหน่งฝ่ายปฎิคม
นางสาวประภาวดี กาวี
ระดับชั้น ม.5/1
ตำแหน่งประธานฝ่ายการเรียน
นายอนุพันธ์ คำมา
ระดับชั้น ม.5/4
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายยศกร ปัญญา
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายกิตติชัย เผ่ากันทะ
ระดับชั้น ม.5/1
ตำแหน่งฝ่ายปฎิคม
นายกฤตภาส คมขำ
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายวงศ์ชนก วงศ์ประสิทธิ์
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายเขมชาติ ลี
ระดับชั้น ม.5/4
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายธนบรรณ สุริยะชัย
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายภานุพงศ์ คล่องแคล่ว
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายกฤษฏา เผ่าต๊ะใจ
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายณัฐพล เขมันเขตการ
ระดับชั้น ม.4/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวณัฎฐ์ธนัน เปรมจิตตานนท์
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวเกวลิน เผ่าแสง
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายภัทรพงษ์ เดชชัย
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายนวคุณ มาแก้ว
ระดับชั้น ม.5/4
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายพัฒนพงษ์ มูลมิล
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวจารุวรรณ ใจมา
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายนราธิป ไชยมงคล
ระดับชั้น ม.5/4
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาววริศรา มโนวร
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายจาตุรงค์ เวชชศาสตร์
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายภานุพงศ์ คล่องแคล่ว
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายนราธิป ไชยมงคล
ระดับชั้น ม.5/4
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายหัฎฐากร ศรีชัย
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวธัญจิรา อารมสวะ
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวพัชรีพร อารมสวะ
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายบุริศร์ พรมเสน
ระดับชั้น ม.5/5
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวปรัชญา ฝาวดี
ระดับชั้น ม.5/5
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายพีรณัฐ เชื้อชัย
ระดับชั้น ม.5/4
คณะกรรมการสภานักเรียน
ด.ช.สุทธินันท์ โพละ
ระดับชั้น ม.3/2
คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวธัญญาภรณ์ ถายะเดช
ระดับชั้น ม.5/5
คณะกรรมการสภานักเรียน

ด.ช.มงคลชัย สัญญะวิชัย
ระดับชั้น ม.3/2
คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวณัฐณิชา เผ่าต๊ะใจ
ระดับชั้น ม.5/5
คณะกรรมการสภานักเรียน
นาย สุรศักดิ์ วงค์ขัติย์
ระบชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *