สภานักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

นาย เจษฎาภรณ์  บุญเทพ ระดับชั้น ม.5/1 ตำแหน่งประธานนักเรียน

นายพรหมภัสสร อินทร์พระรักษา
ระดับชั้น ม.5/1
ตำแหน่งรองประธานนักเรียน
นายชินกร สายทอง
ระดับชั้น ม.5/4
ตำแหน่งเหรัญญิก

นางสาวปานไพลิน เขตชัยภูมิ
ระดับชั้น ม.5/1
ตำแหน่งเลขานุการ
นางสาวประภาวดี กาวี
ระดับชั้น ม.5/1
ตำแหน่งประธานฝ่ายการเรียน
นายอนุภัทร เผ่าดี
ระดับชั้น ม.5/6
ตำแหน่งประธานฝ่ายกีฬา
นายก้องเกียรติ จิโนต๋า
ระดับชั้น ม.5/4
ตำแหน่งประธานฝ่ายกิจกรรม

นายกิตติชัย เผ่ากันทะ
ระดับชั้น ม.5/1
ตำแหน่งฝ่ายปฎิคม
นางสาวประภาวดี กาวี
ระดับชั้น ม.5/1
ตำแหน่งประธานฝ่ายการเรียน
นายอนุพันธ์ คำมา
ระดับชั้น ม.5/4
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายยศกร ปัญญา
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายกิตติชัย เผ่ากันทะ
ระดับชั้น ม.5/1
ตำแหน่งฝ่ายปฎิคม
นายกฤตภาส คมขำ
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายวงศ์ชนก วงศ์ประสิทธิ์
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายเขมชาติ ลี
ระดับชั้น ม.5/4
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายธนบรรณ สุริยะชัย
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายภานุพงศ์ คล่องแคล่ว
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายกฤษฏา เผ่าต๊ะใจ
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายณัฐพล เขมันเขตการ
ระดับชั้น ม.4/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวณัฎฐ์ธนัน เปรมจิตตานนท์
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวเกวลิน เผ่าแสง
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายภัทรพงษ์ เดชชัย
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายนวคุณ มาแก้ว
ระดับชั้น ม.5/4
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายพัฒนพงษ์ มูลมิล
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวจารุวรรณ ใจมา
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายนราธิป ไชยมงคล
ระดับชั้น ม.5/4
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาววริศรา มโนวร
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายจาตุรงค์ เวชชศาสตร์
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายภานุพงศ์ คล่องแคล่ว
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายนราธิป ไชยมงคล
ระดับชั้น ม.5/4
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายหัฎฐากร ศรีชัย
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวธัญจิรา อารมสวะ
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวพัชรีพร อารมสวะ
ระดับชั้น ม.5/1
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายบุริศร์ พรมเสน
ระดับชั้น ม.5/5
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวปรัชญา ฝาวดี
ระดับชั้น ม.5/5
คณะกรรมการสภานักเรียน

นายพีรณัฐ เชื้อชัย
ระดับชั้น ม.5/4
คณะกรรมการสภานักเรียน
ด.ช.สุทธินันท์ โพละ
ระดับชั้น ม.3/2
คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวธัญญาภรณ์ ถายะเดช
ระดับชั้น ม.5/5
คณะกรรมการสภานักเรียน

ด.ช.มงคลชัย สัญญะวิชัย
ระดับชั้น ม.3/2
คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวณัฐณิชา เผ่าต๊ะใจ
ระดับชั้น ม.5/5
คณะกรรมการสภานักเรียน
นาย สุรศักดิ์ วงค์ขัติย์
ระดับชั้น ม.5/2
คณะกรรมการสภานักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *