องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม มอบทรายอะเบทให้โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

29 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ได้ทำการส่งมอบทรายอะเบทเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลาย โดยทางโรงเรียนจะนำทรายอะเบทใส่ในพื้นที่น้ำขังทั่วบริเวณภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ

ภาพ,ข่าว : นางนพวรรณ มณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *