กิจกรรมรอบรั้ว ดว.

งานแผนงาน

1. วิสัยทัศน์

นำวิชาการ สง่างามด้านคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานด้านวิชาการตามเกณฑ์คุณภาพ

2. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่างามและมีความสุข

3. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน

4. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล

3. เป้าหมาย  

             1. นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและ มีคุณลักษณะตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่างามและมีความสุข

            3.  ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน

4. สถานศึกษาบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อกำหนดของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ