งานแผนงาน

 1. วิสัยทัศน์

นำวิชาการ สง่างามด้านคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล

 • พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานด้านวิชาการตามเกณฑ์คุณภาพ

2. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่างามและมีความสุข

3. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน

4. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล

 • เป้าหมาย

               1.  นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและ มีคุณลักษณะตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่างามและมีความสุข

               3.  ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน

4.  สถานศึกษาบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อกำหนดของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  • ซื่อสัตย์สุจริต
  • มีวินัย
  • ใฝ่เรียนรู้
  • อยู่อย่างพอเพียง
  • มุ่งมั่นในการทำงาน
  • รักความเป็นไทย
  • มีจิตสาธารณะ
 • นโยบาย
  – พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์
  – ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและด้านภาษา
  – มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  – จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
  – ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  – เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผนให้การสนับสนุนดำเนินงาน และติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน