งานบุคคล

  • สถิติครู-บุคลากร

ประเภท
จำนวน (คน)จำนวน
(คน)
ชายหญิง
ผู้อำนวยการ11
รองผู้อำนวยการ112
ครู ชำนาญการพิเศษ62026
ครู ชำนาญการ81220
ครู66
พนักงานราชการ33
ลูกจ้างประจำ11
ครูอัตราจ้าง235
ธุรการโรงเรียน11
เจ้าหน้าที่สำนักงาน145
ลูกจ้างชั่วคราว347
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ11
รวมทั้งหมด285078

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *