งานการเงิน

ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณ การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมตามโครงการ

ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ

ขั้นตอนการเบิกสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.