งานสารบรรณ

ขั้นตอนการขอเบิกค่าการศึกษาบุตร ขั้นตอนการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ขั้นตอนการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ขอหนังสือรับรองสิทธิ์ การขอมีบัตรประจำตัว ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอหนังสือรับรองเงินเดือน งานรับหนังสือราชการ การรับ-ส่งหนังสือภายนอก/ภายใน

Read more

งานการเงิน

ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณ การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมตามโครงการ ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ขั้นตอนการเบิกสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

Read more