สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

8 กันยายน 2565 เวลา 11.30 – 12. 30 น. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือจากโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนโรงเรียนในฐานะสถาบันหลักและเป็นสถาบันแรกที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ นักเรียนยังได้รับการปลูกฝัง บ่มเพาะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวัยเรียน ให้เป็น “คนดี” ควบคู่กับการเป็น

Read more