บุคลกากรกลุ่มงานบริการและงานชุมชน

นายปิยะ ใจชุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกฤติมา มะโนพรม

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นายวิชวุฒิ จีนาใหม่

หัวหน้ากลุ่มงานบริการและชุมชน

นายสิรินาวิน กาละจิตร

รองหัวหน้ากลุ่มงานบริการและชุมชน

งานสำนักงานกลุ่มงานบริการและชุมชน

นางสาววริญา ลือโสภา

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มงานบริการ

นาสาวพัชรินทร์ภรณ์ ผลาผล

เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มงานบริการ

นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์

เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มงานบริการ/ธุรการ

งานดูแลอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคในโรงเรียน

นายสิริน กาละจิตร

หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ

นายประกอบ จันทร์ทัน

รองหัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ

นายศิริชัย ธรรมศิริ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

นายเดชา คำถิน

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

นายพงศกร บุญต่อ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

นายพีรกิตต์ ทองเจือฐิติโชติ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

นายยุทธนา มาลีพัตร์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

นายสุรพงษ์ ปันติ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

นายสุขเกษม นนตะภาพ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

นายธงชัย นิติวรรัตน์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

นางสุขศรี ลาดอุ่น

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

นางอิสรา ทองรุ่ง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

นางกัลยา เป็กเครือ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ

งานระบบประปาและงานระบบไฟฟ้า

นายธงชัย นิติวรรัตน์

หัวหน้างานระบบประปาและระบบไฟฟ้า

นายชาญชัย เดชบุญ

เจ้าหน้าที่งานระบบประปาและระบบไฟฟ้า

นายสุธน ส่องแสง

เจ้าหน้าที่งานระบบประปาและระบบไฟฟ้า

งานดูแลอาคาร

นางกฤษา พรหมเสน

หัวหน้าอาคารสุวรณาภิรักษ์/

อาคารพัฒนาผู้เรียน

นางนุชรี ขุนน้ำ

รองหัวหน้าอาคารสุวรณาภิรักษ์

นางสุขศรี ลาดอุ่น

หัวหน้าอาคารอินทนิล

นายศิริชัย ธรรมศิริ

รองหัวหน้าอาคารอินทนิล

นายธงชัย นิติวรรัตน์

หัวหน้าอาคารราชพฤกษ์

นางสาววิริญา ลือโสภา

รองหัวหน้าอาคารราชพฤกษ์

นางสายธาร เลิศทอง

หัวหน้าอาคารโรงฝึกงาน/คหกรรม/ศิลปะ

นายประกอบ จันทร์ทัน

หัวหน้าอาคารพลศึกษา

นายยุทธนา มาลีพัตร

หัวหน้าอาคารแคฝรั่ง

นายเดชา คำถิน

อาคารพัฒนาผู้เรียน

งานประชาสัมพันธ์

นางนุชรี ขุนน้ำ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางอรชพร อะทะเทพ

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายสมัย จันทาทุม

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายอิทธิพล อินดำรงค์

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวจารุณี ขันใจ

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางพฤกษา พรหมเสน

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายภาณุวิทย์ ถูกนึก

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

งานโภชนาการและสหกรณ์

นางสุขศรี ลาดอุ่น

หัวหน้างานโภชนาการและสหกรณ์

นางอิสรา ทองรุ่ง

รองหัวหน้างานโภชนาการและสหกรณ์

นางสายธาร เลิศทอง

เจ้าหน้าที่งานโภชนาการและสหกรณ์

นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ

เจ้าหน้าที่งานโภชนาการและสหกรณ์

นายธงชัย นิติวรรัตน์

เจ้าหน้าที่งานโภชนาการและสหกรณ์

งานโสตทัศนศึกษา

นายเดชา คำถิน

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นายสุขเกษม นนตะภาพ

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

นายสมัย จันทาทุม

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

นายเอกชัย นามหน่อ

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

งานอนามัยโรงเรียน

นางนุชรี ขุนน้ำ

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางชัชฎาพร ปัญญา

รองหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางสาวสุธัญญา กันท๊ะวงค์

เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน

งานดนตรีและดุริยางค์

นางสุขศรี ลาดอุ่น

หัวหน้างานดนตรีและดุริยางค์

นายศิริชัย ธรรมศิริ

รองหัวหน้างานดนตรีและดุริยางค์

นายเอกชัย นามหน่อ

เจ้าหน้าที่งานดนตรีฯ

นายภาณุวิทย์ ถูกนึก

เจ้าหน้าที่งานดนตรีฯ

งานชุมชนสัมพันธ์

นางอิสรา ทองรุ่ง

หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ

เจ้าหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์

นายศิริชัย ธรรมศิริ

เจ้าหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์

นางสุขศรี ลาดอุ่น

เจ้าหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์

นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร

เจ้าหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์

นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ

เจ้าหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์