บุคลากรกลุ่มงานอำนวยการ

นายปิยะ ใจชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิวัติ เชียงแรง

รองผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ

นางนพวรรณ มณี

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นางอำพา บุญเทพ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางอัจฉรารัตน์ ชัยมณี

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายพิทักษ์ สบบง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายสุขเกษม นนตะภาพ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายพงษกร บุญต่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางอภิญญา มูลเมือง

งานสารบรรณและงานยานพาหนะ

นางสาวชุดาพิชญ์ พรหมลา
ธุรการ/งานสารบรรณ

นายภานุวิทย์ ถูกนึก
งานสารบรรณ/งานบุคลากร

นายชาญชัย เดชบุญ
งานยานพาหนะ

นางวิภาพร สุจชารี
หัวหน้างานบุคลากร

นางอรชพร อะทะเทพ
งานบุคลากร/เลื่อนวิทยฐานะ/งานทะเบียนประวัติ

นางสาวพัชริทร์ภรณ์ ผลาผล
งานบุคลากร/งานทะเบียนประวัติ

นายวิชวุฒิ จีนาใหม่
หัวหน้างานพัสดุ

นายธงชัย นิติวรรัตน์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางวริญา ลือโสภา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายรัฐศาสตร์ หน้างาม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางพจนารถ อ่อนเขียว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ
หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน

นายพัฒนา ฟ้าแลบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางชัชฎาพร ปัญญา
งานสารสนเทศ

นาวสาวชุติรัสมิ์ พันธ์พืช
เจ้าที่งานแผนงาน