บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายปิยะ ใจชุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกฤติมา มะโนพรม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหริหารงานวิชาการ

นายนราวุธ สมศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

คณะกรรมการบริหารงานสำนักงานวิชาการ

นางสาวจิตราภรณ์ คำผา

หัวหน้าบริหารงานสำนักงานวิชาการ

นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทย

เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน

นายเดชา คำถิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน

นายสุขเกษม นนตะภาพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน

นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน

นายเอกชัย นามหน่อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน

นายภานุวิทย์ ถูกนึก

เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน/ธุรการวิชาการ

คณะกรรมการงานแผนงานและโครงการ

นายนราวุธ สมศักดิ์

หัวหน้างานแผนงานและโครงการ

นายเดชา คำถิน

รองหัวหน้างานแผนงานและโครงการ

นางสาวจิตราภรณ์ คำผา

เจ้าหน้าที่งานแผนงานและโครงการ

นายสุขเกษม นนตะภาพ

เจ้าหน้าที่งานแผนงานและโครงการ

นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร

เจ้าหน้าที่งานแผนงานและโครงการ

นายเอกชัย นามหน่อ

เจ้าหน้าที่งานแผนงานและโครงการ

คณะกรรมการงานทะเบียน

นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทย

นายทะเบียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวจิตราภรณ์ คำผา

นายทะเบียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางขวัญฤดี ยะรินทร์

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล

นายเดชา คำถิน

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นางนุชรี ขุนน้ำ

เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางพฤกษา พรหมเสน

เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล

เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

นายวิโรจน์ โรยสูงเนิน

เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายประกอบ จันทร์ทัน

เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

นางสุขศรี ลาดอุ่น

เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายรัฐศาสตร์ หน้างาม

เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯ สังคมฯ

นายพงศกร บุญต่อ

เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯ การงานฯ

นางวิภาพร สุชารี

เจ้าหน้าที่วัดผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายนราวุธ สมศักดิ์

เจ้าหน้าที่จัดตารางสอน

นายสุขเกษม นนตะภาพ

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและงานสารสนเทศ

นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร

เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นายเอกชัย นามหน่อ

เจ้าหน้าที่วัดผลและโรเนียวเอกสาร

นางรัฐกาล สุริยะวงค์

เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ

คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

นายวิโรจน์ โรยสูงเนิน

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายเดชา คำถิน

รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายสุขเกษม นนตะภาพ

คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางขวัญฤดี ยะรินทร์

คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรฯ

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนราวุธ สมศักดิ์

หัวหน้างานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางนุชรี ขุนน้ำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นายวิโรจน์ โรยสูงเนิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

นายรัฐศาสตร์ หน้างาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมฯ

นางสุขศรี ลาดอุ่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายประกอบ จันทร์ทัน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

นายพงศกร บุญต่อ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานฯ

นางพฤกษา พรหมเสน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเดชา คำถิน

เจ้าหน้าที่งานบริหารกลุ่มสาระฯ

นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร

เจ้าหน้าที่งานบริหารกลุ่มสาระฯ

คณะกรรมการนิเทศภายใน

นายนราวุธ สมศักดิ์

หัวหน้างานนิเทศภายใน

นายสุขเกษม นนตะภาพ

เจ้าหน้าที่งานนิเทศภายใน

นายลิขิต เจนใจ

เจ้าหน้าที่งานนิเทศภายใน

งานพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

นางอิสรา ทองรุ่ง

หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ

นางสุขศรี ลาดอุ่น

รองหัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ

นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ

นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางกัลยา เป็กเครือ

หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวจารุณี ขันใจ

รองหัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายอิทธิพล อินดำรงค์

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายสมัย จันทาทุม

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

คณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน

หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

นายคมสันต์ ปัญญา

หัวหน้างานลูกเสือ

นางสุขศรี ลาดอุ่น

หัวหน้างานเนตรนารี

นางขวัญฤดี ยะรินทร์

หัวหน้างานยุวกาชาด

นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ

หัวหน้างานผู้บำเพ็ญประโยชน์

นายสุรพงษ์ ปันติ

หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษา รด.

นางสาวธนัชชา แก้วเทพ

หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมฯ

นางวิภาพร สุจชารี

เลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คณะกรรมการบริหารงานแนะแนะวทางการศึกษา

นายทรงศักดิ์ สาลี

หัวหน้างานแนะแนว/งานให้คำปรึกษา

นางกชกานต์ ดอนศรีแก้ว

งานส่งเสริมศึกษาต่อ/ให้คำปรึกษา

นางสาวศิรินญา สมประสงค์

งานส่งเสริมศึกษาต่อ/ให้คำปรึกษา

นางสุภัทร ภิญโญ

งานส่งเสริมศึกษาต่อ/ให้คำปรึกษา

นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน

งานส่งเสริมศึกษาต่อ/ให้คำปรึกษา

นางสาวธนัชชา แก้วเทพ

งานส่งเสริมศึกษาต่อ/ให้คำปรึกษา

นางสายธาร เลิศทอง

งานส่งเสริมศึกษาต่อ/ให้คำปรึกษา

นายสมัย จันทาทุม

งานแนะแนวผ่านสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี

คณะกรรมการการศึกษาพิเศษ

นางอรชพร อะทะเทพ

หัวหน้างานศึกษาพิเศษเรียนรวม

นางนพวรรณ มณี

ที่ปรึกษางานศึกษาพิเศษเรียนรวม

นางรัฐการ สุริยะวงค์

พี่เลี้ยงเด็ก

คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์

หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นายนราวุธ สมศักดิ์

รองหัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

นางสาววริญา ลือโสภา

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรและวิจัยทางการศึกษา

นางสาวกฤติมา มะโนพรม

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและวิจัยการศึกษา

นายนราวุธ สมศักดิ์

รองหัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและวิจัยฯ

นางพฤกษา พรหมเสน

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากรและวิจัยฯ

นางกัลยา เป็กเครือ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากรและวิจัยฯ

นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากรและวิจัยฯ

นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากรและวิจัยฯ

นางวิภาพร สุจชารี

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากรและวิจัยฯ

คณะกรรมการดำเนินงานศาสตร์พระราชา

นายพิทักษ์ สบบง

หัวหน้างานศาสตร์พระราชา

นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์

รองหัวหน้างานศาสตร์พระราชา

นายประกอบ จันทร์ทัน

เจ้าหน้าที่งานศาสตร์พระราชา

นายนราวุธ สมศักดิ์

เจ้าหน้าที่งานศาสตร์พระราชา

นายวิโรจน์ โรยสูงเนิน

เจ้าหน้าที่งานศาสตร์พระราชา

นายสมัย จันทาทุม

เจ้าหน้าที่งานศาสตร์พระราชา

นายพงศกร บุญต่อ

เลขานุการงานศาสตร์พระราชา