ผู้นำและตัวแทนครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ศึกษาดูงาน OBECQA ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

8 พฤษภาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ศึกษาดูงานการตรวจเยี่ยม(Site Visit) การพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

การศึกษาดูงานได้รับความกรุณาจาก นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และคณะครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ให้เยี่ยมชมและเป็นพี่เลี้ยงในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

ภาพ,ข่าว: นางนพวรรณ มณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.