ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ได้ทำการทดสอบกับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ซึ่งผลการทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี 2564 ของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยมได้ผลดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published.