แจ้งรหัสเข้าชั้นเรียน สำหรับการเรียนออนไลน์ นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

นักเรียนสามารถค้นหารหัส classroom เพื่อเข้าเรียนตามรายวิชาในตารางสอน โดยค้นจากระดับชั้น เว็บไซต์

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxoS-CUGkeAKYTYmKs-05ePGUKKdW0oW2mU9GXLsAcCtrgRals/exec

หรือ QR CODE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *