เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม

วิสัยทัศน์

      
 
ปัญญา  นรานํ  รัตนํ

ความหมาย                ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน

คำขวัญโรงเรียน       เรียนดี  มีวินัย รับใช้สังคม  อุดมคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน      สีม่วง  -  เหลือง 

ความหมาย                สีม่วง      หมายถึง  สีแห่งความเจริญงอกงาม  รุ่งเรือง  เหมือนต้นไม้แรกผลิ            

ปรัชญาโรงเรียน

                                  เหลือง  หมายถึง  สีแห่งผู้ทรงศีล  ผู้ซึ่งอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม   
 

วิสัยทัศน์

นำวิชาการ สง่างามด้านคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล

^