เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม

สถิตินักเรียนระดับชั้น

จำนวนห้อง
เพศ
จำนวน
(คน)
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 61 65 126
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 85 73 158
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 78 78 156
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 15 224 216 440
มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 79 83 162
มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 67 97 164
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 38 66 104
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 184 246 430
รวม 32 408 462 870

ข้อมูล : 18 กรกฎาคม 2563
^