เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม

สถิติครู-บุคลากร


ประเภท
จำนวน (คน) จำนวน
(คน)
ชาย หญิง
ผู้อำนวยการ 1 - 1
รองผู้อำนวยการ - - 0
ครู ชำนาญการพิเศษ 6 18 24
ครู ชำนาญการ 8 14 22
ครู 6 - 6
พนักงานราชการ - 3 3
ลูกจ้างประจำ - 1 1
ครูอัตราจ้าง 2 3 5
ธุรการโรงเรียน - 1 1
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 4 5
ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 10
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ - 1 1
รวมทั้งหมด 29 50 79
ข้อมูล : กลุ่มงานอำนวยการ
^