เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม

Personal

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายคมสันต์ ปัญญา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิทยา วงศ์วงประสิทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอำพา บุญเทพ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกัลยา เป็กเครือ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายพิทักษ์ สบบง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางธัญฐิติ เกตุอ๊อด

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอัจฉรารัตน์ ชัยมณี

  ครูชำนาญการพิเศษ(ช่วยราชการ)

 • thumbnail

  นายยุทธนา บาลีพัตน์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสิรินาวิน กาละจิตร

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางกชกานต์ ดอนศรีแก้ว

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางขวัญฤดี ยะรินทร์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอังคณาภรณ์ นันตาเครือ

  ครูชำนาญการ(ช่วยราชการ)

 • thumbnail

  นางสาวจารุณี ขันใจ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอิทธิพล อินดำรงค์

  ครู คศ.๑

 • thumbnail

  นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายสมัย จันทาทุม

  ครูอัตราจ้าง

^