เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม

Personal

บุคลากรนักการ ภารโรง

 • thumbnail

  นายชาญชัย เดชบุญ

  อัตราจ้าง(พนักงานขับรถ)

 • thumbnail

  นายประเสริฐ เจนใจ

  ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ บุญงาม

  ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)

 • thumbnail

  นายสุธน ส่องแสง

  ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)

 • thumbnail

  นายธนรัฐ เรือนเรือง

  ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)

 • thumbnail

  นางนภาวี สุนรินทร์

  ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางโสภา คัณทะทาศ

  ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางแสงเดือน อินต๊ะสาร

  ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางแสงเดือน อินต๊ะสาร

  ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางอำไพ อินต๊ะสาร

  ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

^