เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม

Personal

บุคลากรงานสำนักงาน

 • thumbnail

  นางอภิญญา มูลเมือง

  พนักงานธุรการ ส.๔(ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นาวสาวชุติรัสมิ์ พันธ์พืช

  เจ้าที่งานแผนงาน

 • thumbnail

  นางสาวชุดาพิชญ์ พรหมลา

  ธุรการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นาวสาวอารียา กรรมกร

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวณิชาภัทร ปัญญาทอง

  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

 • thumbnail

  นายภานุวิทย์ ถูกนึก

  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

^