เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม

Personal

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายปิยะ ใจชุ่ม

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นายนิวัติ เชียงแรง

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวกฤติมา มะโนพรม

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายวิชวุฒิ จีนาใหม่

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

 • thumbnail

  นายนราวุธ สมศักดิ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางนุชรี ขุนน้ำ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกรรณิการ์ มาตรมูล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอิสรา ทองรุ่ง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนพวรรณ มณี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอรชพร อะทะเทพ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพจนารถ อ่อนเขียว

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวนัฐทิชา เผ่ากันทะ

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายสุรพงษ์ ปันติ

  ครูคศ.1

 • thumbnail

  นางวิภาพร สุจชารี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายนราวุธ สมศักดิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ โรยสูงเนิน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวริญา มหาลาภก่อเกียรติ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธงชัย นิติวรรัตน์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชริทร์ภรณ์ ผลาผล

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายคมสันต์ ปัญญา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิทยา วงศ์วงประสิทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอำพา บุญเทพ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกัลยา เป็กเครือ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายพิทักษ์ สบบง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางธัญฐิติ เกตุอ๊อด

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอัจฉรารัตน์ ชัยมณี

  ครูชำนาญการพิเศษ(ช่วยราชการ)

 • thumbnail

  นายยุทธนา บาลีพัตน์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสิรินาวิน กาละจิตร

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางกชกานต์ ดอนศรีแก้ว

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางขวัญฤดี ยะรินทร์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอังคณาภรณ์ นันตาเครือ

  ครูชำนาญการ(ช่วยราชการ)

 • thumbnail

  นางสาวจารุณี ขันใจ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอิทธิพล อินดำรงค์

  ครู คศ.๑

 • thumbnail

  นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายสมัย จันทาทุม

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวธนัชชา แก้วเทพ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพฤกษา พรหมเสน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางชัชฎาพร ปัญญา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายพัฒนา ฟ้าแลบ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  Mr.Wayne Shepley

  วิทยากรพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายสุขเกษม นนตะภาพ

  ครูคศ.1

 • thumbnail

  นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเดชา คำถิน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจิตราภรณ์ คำผา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายรัฐศาสตร์ หน้างาม

  ครูคศ.1

 • thumbnail

  นางสายธาร เลิศทอง

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา

 • thumbnail

  นายประกอบ จันทร์ทัน

  ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

 • thumbnail

  นางสุขศรี ปัญญา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเอกชัย นามหน่อ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายศิริชัย ธรรมศิริ

  ครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายกรธนัช มะโนเรือง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายพงษกร บุญต่อ

  ครู คศ.๑

สนับสนุนการสอน

 • thumbnail

  นายวิชวุฒิ จีนาใหม่

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายทรงศักดิ์ สาลี

  ครูชำนาญการ

บุคลากรงานสำนักงาน

 • thumbnail

  นางอภิญญา มูลเมือง

  พนักงานธุรการ ส.๔(ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นาวสาวชุติรัสมิ์ พันธ์พืช

  เจ้าที่งานแผนงาน

 • thumbnail

  นางสาวชุดาพิชญ์ พรหมลา

  ธุรการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นาวสาวอารียา กรรมกร

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวณิชาภัทร ปัญญาทอง

  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

 • thumbnail

  นายภานุวิทย์ ถูกนึก

  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

บุคลากรนักการ ภารโรง

 • thumbnail

  นายชาญชัย เดชบุญ

  อัตราจ้าง(พนักงานขับรถ)

 • thumbnail

  นายประเสริฐ เจนใจ

  ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ บุญงาม

  ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)

 • thumbnail

  นายสุธน ส่องแสง

  ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)

 • thumbnail

  นายธนรัฐ เรือนเรือง

  ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)

 • thumbnail

  นางนภาวี สุนรินทร์

  ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางโสภา คัณทะทาศ

  ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางแสงเดือน อินต๊ะสาร

  ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางแสงเดือน อินต๊ะสาร

  ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางอำไพ อินต๊ะสาร

  ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

^