โครงสร้างการบริหาร กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นายปิยะ ใจชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิวัติ เชียงแรง
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นายศิริชัย ธรรมศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นายทรงศักดิ์ สาลี

นายสิรินาวิน กาละจิตร

นางกชกานต์ ดอนศรีแก้ว

นางสุภัทร์ ภิญโญ

นางสาวจารุณี ขันใจ

นางสาวธนัชชา แก้วเทพ

นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน

นายอิทธิพล อินดำรงค์

นายสมัย จันทาทุม

นางสาวอารียา กรรมกร

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ

หัวหน้าระดับ ม.1

นางนุชรี ขุนน้ำ
รองหัวหน้าระดับ ม.1

นางชัชฎาพร ปัญญา
ครูที่ปรึกษา ม.1/1

นางนุชรี ขุนน้ำ

ครูที่ปรึกษา ม.1/2

นายอิทธิพล อินดำรงค์

ครูที่ปรึกษา ม.1/2

นายทรงศักดิ์ สาลี

ครูที่ปรึกษา ม.1/3

นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร

ครูที่ปรึกษา ม.1/3

นางกัลยา เป็กเครือ

ครูที่ปรึกษา ม.1/4

นายเอกชัย นามหน่อ

ครูที่ปรึกษา ม.1/4

นางพฤกษา พรหมเสน

ครูที่ปรึกษา ม.1/5

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสุขศรี ปัญญา

หัวหน้าระดับ ม.2

นางกชกานต์ ดอนศรีแก้ว

รองหัวหน้าระดับ ม.2

นายธงชัย นิติวรรัตน์
ครูที่ปรึกษา ม.2/1

นางกชกานต์ ดอนศรีแก้ว

ครูที่ปรึกษา ม.2/2

นายยุทธนา มาลีพัตร

ครูที่ปรึกษา ม.2/2

นางสาวจิตราภรณ์ คำผา

ครูที่ปรึกษา ม.2/3

นางรัตนารีตา ดำรงไทย

ครูที่ปรึกษา ม.2/3

นายสิรินาวิน กาละจิตร

ครูที่ปรึกษา ม.2/4

นางสาวธนัชชา แก้วเทพ

ครูที่ปรึกษา ม.2/5

นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน

ครูที่ปรึกษา ม.2/5

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายคมสันต์ ปัญญา

หัวหน้าระดับ ม.3

นายพัฒนา ฟ้าแลบ

รองหัวหน้าระดับ  ม.3

นายพัฒนา ฟ้าแลบ

ครูที่ปรึกษา ม.3/1

นางขวัญฤดี ยะรินทร์

ครูที่ปรึกษา ม.3/2

นางวิภาพร สุจชารี

ครูที่ปรึกษา ม.3/3

นางอัจฉรารัตน์ ชัยมณี

ครูที่ปรึกษา ม.3/3

นายนราวุธ สมศักดิ์

ครูที่ปรึกษา ม.3/4

นางอรชพร อะทะเทพ

ครูที่ปรึกษา ม.3/4

นายวิโรจน์ โรยสูงเนิน

ครูที่ปรึกษา ม.3/5

นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล

ครูที่ปรึกษา ม.3/5

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายสุรพงษ์ ปันติ

หัวหน้าระดับ ม.4

นายพิทักษ์ สบบง

รองหัวหน้าระดับ ม.4

นางอิสรา ทองรุ่ง

ครูที่ปรึกษา ม.4/1

นายพิทักษ์ สบบง

ครูที่ปรึกษา ม.4/2

นายพงษกร บุญต่อ

ครูที่ปรึกษา ม.4/3

นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ

ครูที่ปรึกษา ม.4/4

นางสาวจารุณี ขันใจ

ครูที่ปรึกษา ม.4/5

นายลิขิต เจนใจ

ครูที่ปรึกษา ม.4/5

นายเดชา คำถิน

ครูที่ปรึกษา ม.4/6

นางสาวศิรินญา สมประสงค์

ครูที่ปรึกษา ม.4/6

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์

หัวหน้าระดับ ม.5

นายสุขเกษม นนตะภาพ

รองหัวหน้าระดับ ม.5

นายพีรกิตต์ ทองเจือฐิติโชติ

ครูที่ปรึกษา ม.5/1

นายภาณุวิทย์ ถูกนึก

ครูที่ปรึกษา ม.5/1

นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์

ครูที่ปรึกษา ม.5/2

นางสุภัทร์ ภิญโญ

ครูที่ปรึกษา ม.5/3

นายสุขเกษม นนตะภาพ

ครูที่ปรึกษา ม.5/4

นางนพวรรณ มณี

ครูที่ปรึกษา ม.5/5

นายสมัย จันทาทุม

ครูที่ปรึกษา ม.5/5

นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์

ครูที่ปรึกษา ม.5/6

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายประกอบ จันทร์ทัน

หัวหน้าระดับ ม.6

นางพจนารถ อ่อนเขียว

รองหัวหน้าระดับ ม.6

นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร

ครูที่ปรึกษา ม.6/1

นายรัฐศาสตร์ หน้างาม

ครูที่ปรึกษา ม.6/2

นางสาวพัชรินทร์ภรณ์ ผลาผล

ครูที่ปรึกษา ม.6/3

นางสาววริญา ลือโสภา

ครูที่ปรึกษา ม.6/4

นางอำพา บุญเทพ

ครูที่ปรึกษา ม.6/5

นางจิราณัฐ สาธิพา

ครูที่ปรึกษา ม.6/5

นางพจนารถ อ่อนเขียว

ครูที่ปรึกษา ม.6/6

นางสายธาร เลิศทอง

ครูที่ปรึกษา ม.6/6