นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับรางวัล โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้รับคัดเลือก นำเสนอผลงานโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 3 ก.ค.2565 จำนวน 3ทีม สามารถคว้า 3 รางวัลในงานได้ ดังนี้ทีม 1 กลุ่ม สมาร์ทฟาร์ม ม.5 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม โล่รางวัล

Read more

 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอภูกามยาว และแขกผู้มีเกียรติ เป็นประธานพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50

Read more

การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECQA

29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA คณะผูู้พัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ผู้อำนวยการพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 100 ปี

Read more