นักเรียนจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีเอื้อเฟื้อต่อกัน

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ปัจจุบัน ผู้คนต่างขนขวยทำมาหากิน เวลาเป็นสิ่งมีค่า ทุกอย่าง ทุกเวลา เป็นเงินเป็นทอง ไม่มีเวลามาทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน อันเป็นสาเหตุให้ผู้คนเกิดความเห็นแก่ตัวไม่มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ขาดความเอื้อเฟื้อกันและกัน ทางโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมปลูกฝังคุณลักษณะจิตอาสา หรือจิตสาธารณะให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักเสียสละเวลาสร้างสรรค์สังคมให้มีความสุข โดยเดือนมิถุนายน

Read more