ผู้นำและตัวแทนครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ศึกษาดูงาน OBECQA ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

8 พฤษภาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ศึกษาดูงานการตรวจเยี่ยม(Site Visit) การพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม การศึกษาดูงานได้รับความกรุณาจาก นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และคณะครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ให้เยี่ยมชมและเป็นพี่เลี้ยงในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ภาพ,ข่าว: นางนพวรรณ

Read more

ผู้บิรหารและครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมไม่หยุดนิ่ง ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักเรียน

8 พฤษภาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำตัวแทนคณะครู ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 นักเรียนไป –

Read more

รร.ดอกคำใต้วิทยาคม เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนสร้างเมืองที่ปลอดภัย สู่สุขภาวะที่ดี

รร.ดอกคำใต้วิทยาคม เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนสร้างเมืองที่ปลอดภัย สู่สุขภาวะที่ดี โดยในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบหมายให้คุณครูศิรินาวิน กาละจิตร เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม โครงการเด็กและเยาวชนสร้างเมืองปลอดภัย พร้อมชี้แจงขั้นตอนเบิกจ่ายงบ 40,000 บาท จาก สสส. ณมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

Read more

ครู 5 นาที ขับขี่ปลอดภัย ในโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

8 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมร่วมกับ สภ.ดอกคำใต้ พบปะครูนักเรียนหน้าเสาธง (โครงการครู 5 นาที) ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ กฏจราจร และ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล พศ 2565 และประชาสัมพันธ์ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง (เด็กแว้น) และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน

Read more