กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

24 มิถุนายน 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ได้รับความสนใจจากคุณครูทุกกลุ่มสาระฯ เข้าร่วมกิจกรรม ภายในกิจกรรมมีพิธีบวงสรวง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่ ) กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก

Read more

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565

23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ อาคารพระราชมงคลวิสุทธิ์ โดยมีนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่

Read more

26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2022 / 2565 ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา

Read more

นักเรียนจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีเอื้อเฟื้อต่อกัน

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ปัจจุบัน ผู้คนต่างขนขวยทำมาหากิน เวลาเป็นสิ่งมีค่า ทุกอย่าง ทุกเวลา เป็นเงินเป็นทอง ไม่มีเวลามาทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน อันเป็นสาเหตุให้ผู้คนเกิดความเห็นแก่ตัวไม่มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ขาดความเอื้อเฟื้อกันและกัน ทางโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมปลูกฝังคุณลักษณะจิตอาสา หรือจิตสาธารณะให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักเสียสละเวลาสร้างสรรค์สังคมให้มีความสุข โดยเดือนมิถุนายน

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ”ลดโรค ลดอ้วน” สนับสนุนงบประมาณโดย อบต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำโดย นางสาโรจน์ โนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางอมร สุวรรณฤทธิ์ เจ้าพนกงานสาธารณสุขชำนาญงาน จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จำนวน 160 คน ที่มีความสนใจเรื่องของสุภาพและการลดน้ำหนัก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นายปิยะ ใจชุ่ม

Read more

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปีของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนจะได้ทราบว่าภายในร่างกายเรายังแข็งแรงหรือมีความเสี่ยงในการเกิดโรค นายปิยะ ใจชุ่ม ได้ให้โอวาทว่า คนไม่น้อยที่มีความคิดว่า เมื่อร่างกายยังสบายดีอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์หรือไปตรวจเช็คสุขภาพ จะไปพบแพทย์ก็ต่อเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายแล้ว ซึ่งบางครั้งอาจจะสายเกินไปสำหรับการเยียวยา จึงมองเห็นและให้ความสำคัญจัดทำโครการตรวจสุขภาพขึ้นทุกปี โดยมอบหมายให้นางนุชรี ขุนน้ำ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบในการนำเจ้าหน้าที่เข้ามาคัดกรองโรค

Read more

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เข้าร่วมโครงการอ่านปันรัก นิเวศการอ่านวิถีใหม่

นักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับ ชุมชนวัดอนุมัติวงศ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม ใช้ชื่อโครงการอ่านปันรัก หัวข้อนิเวศการอ่านวิถีใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา อบรมแกนนำชุมชนคุณธรรมส่งเสริมการ่าน ซึ่งโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้เข้าร่วมอบรมเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กลุ่มเยาวชน

Read more

ผู้นำและตัวแทนครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ศึกษาดูงาน OBECQA ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

8 พฤษภาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ศึกษาดูงานการตรวจเยี่ยม(Site Visit) การพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม การศึกษาดูงานได้รับความกรุณาจาก นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และคณะครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ให้เยี่ยมชมและเป็นพี่เลี้ยงในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ภาพ,ข่าว: นางนพวรรณ

Read more

ผู้บิรหารและครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมไม่หยุดนิ่ง ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักเรียน

8 พฤษภาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำตัวแทนคณะครู ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 นักเรียนไป –

Read more

รร.ดอกคำใต้วิทยาคม เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนสร้างเมืองที่ปลอดภัย สู่สุขภาวะที่ดี

รร.ดอกคำใต้วิทยาคม เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนสร้างเมืองที่ปลอดภัย สู่สุขภาวะที่ดี โดยในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบหมายให้คุณครูศิรินาวิน กาละจิตร เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม โครงการเด็กและเยาวชนสร้างเมืองปลอดภัย พร้อมชี้แจงขั้นตอนเบิกจ่ายงบ 40,000 บาท จาก สสส. ณมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

Read more